Privacybeleid

Inspiring Company is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid.

Contactgegevens Inspiring Company:

Geert Grootestraat 1
7411 GS Deventer
Nederland

en: Ossenkolkweg 1
7396 NH Terwolde
Nederland

Telefoon: 06 19 00 77 20
Website: www.inspiringcompany.nl
Email: info@inspiringcompany.nl

Paulien van de Put is de Functionaris Gegevensbescherming van Inspiring Company. Zij is te bereiken via info@inspiringcompany.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Inspiring Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inspiring Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten uit te voeren.

Inspiring Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Inspiring Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inspiring Company bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst die Inspiring Company met je heeft gesloten en gedurende een periode van maximaal twee jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Inspiring Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor: certificering, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiring Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.inspiringcompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Inspiring Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inspiring Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@www.inspiringcompany.nl.

8. Privacybeleid ten aanzien van de website van Inspiring Company

Waarborgen Privacy:
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.inspiringcompany.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we hier welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming:
Door de informatie en de diensten op www.inspiringcompany.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen:
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Inspiring Company kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@inspiringcompany.nl.

Monitoren gedrag bezoeker:
Inspiring Company maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies:
Inspiring Company plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen:
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

———————————————————-